Na podstawie § 37 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), które mówi, że:

W obiektach i na terenach przyległych gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem.

Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem, wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon.

Graficzna dokumentacja klasyfikacyjna powinna zawierać plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach.

Ocena zagrożenia wybuchem może stanowić cześć oceny ryzyka wybuchu, o których mowa w przepisach ATEX.

W pomieszczeniach należy wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem, jeżeli może w nim wystąpić mieszanina wybuchowa o objętości, co najmniej 0,01 m3 w zwartej przestrzeni.

Podążamy za zmianami w branży pożarniczej
i nieustannie podnosimy jakość naszych usług.

Usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wybuchowości, bezpieczeństwa
procesów produkcyjnych oraz automatyki na terenie całego kraju.

Ochrona przeciwpożarowa Systemy bezpieczeństwa Seveso
call