Obowiązek opracowania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem stawiany jest pracodawcom, którzy zatrudniają pracowników na stanowiskach pracy, na których występują strefy zagrożenia wybuchem. Jest on wykonywany zgodnie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, poz. 931).

Rozporządzenie określa wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, w których to z przyczyn technologicznych może wystąpić atmosfera wybuchowa. Zobowiązuje pracodawcę do stosowania odpowiednich środków technicznych, odpowiednich do rodzaju działalności, aby zapobiec tworzeniu się atmosfery wybuchowej, powstawania źródeł zapłonu i zapewnić ochronę przed ich skutkami.

Zgodnie z § 7.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca2010r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, poz.931), pracodawca, przed udostępnieniem miejsca pracy, powinien sporządzić dokument zabezpieczenia przed wybuchem na podstawie oceny ryzyka.

Powyższe rozporządzenie zawiera następujące informacje dotyczące, wykonania w/w dokumentacji:

 • prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfery wybuchowej,
 • prawdopodobieństwo występowania oraz uaktywnienia się źródła zapłonu, w tym wyładowań elektrostatycznych,
 • eksploatowane przez pracodawcę instalacje, użytkowane substancje i mieszaniny, zachodzące procesy i ich wzajemne oddziaływanie,
 • rozmiary przewidywanych skutków wybuchu.

§ 7.3. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien zawierać:

 • opis środków ochronnych, które zostaną podjęte w celu spełnienia wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz ograniczenia szkodliwych skutków wybuchu,
 • wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem wraz z ich klasyfikacją na strefy.
 • oświadczenie pracodawcy, że:
  • miejsca pracy, urządzenia, a także urządzenia ostrzegawcze są zaprojektowane, używane i konserwowane w sposób zapewniający bezpieczne i właściwe ich funkcjonowanie,
  • urządzenia spełniają wymagania przewidziane w przepisach dotyczących minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy,
  • została dokonana ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej,
 • terminy dokonywania przeglądu stosowanych środków ochronnych,
 • określenie, dla wszystkich osób wykonujących pracę na rzecz różnych pracodawców w tym samym miejscu pracy:
  • środków ochronnych,
  • zasad koordynacji stosowania tych środków przez pracodawcę odpowiedzialnego za miejsce pracy,
  • celu koordynacji oraz metod i procedur jej wprowadzania.

Podążamy za zmianami w branży pożarniczej
i nieustannie podnosimy jakość naszych usług.

Usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wybuchowości, bezpieczeństwa
procesów produkcyjnych oraz automatyki na terenie całego kraju.

Ochrona przeciwpożarowa Systemy bezpieczeństwa Seveso
call